0901.011.000

Nhà phố lệch tầng 4.7×13.2m. (Chị Sao Mai – Thường Tín)

Nhà phố lệch tầng 4.7×13.2m. (Chị Sao Mai – Thường Tín)

 

a62

T1T2T3  3 Cấn